MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Polityka jakości Przedsiębiorstwa MD Posadzki Przemysłowe sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo MD Posadzki Przemysłowe sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość realizowanych usług poprzez:

A. Działania organizacyjne obejmujące:

 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz przekazaną przez Zleceniodawcę dokumentacją techniczną,
 2. Zapewnienie odpowiedniej kadry technicznej i wykonawczej, sprzętu i materiału niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,
 3. Wbudowanie materiałów posiadających wyłącznie odpowiednie dopuszczenia zgodne z prawem budowlanym,
 4. Zapoznanie się ze specyfiką inwestycji i warunkami usytuowania, tak aby jak najlepiej wykonać usługę budowlaną,
 5. Organizację robót zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac oraz prowadzenie bieżących uzgodnień z Zamawiającym,
 6. Prowadzenie stałej kontroli postępu i jakości prac,
 7. Przygotowanie wykonanego obiektu i jego dokumentów do odbioru inwestorskiego, dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej odpowiednie certyfikaty, atesty i wyniki badań,
 8. Utrzymywanie czystości i porządku na budowie oraz uporządkowanie zajmowanego terenu budowy i zaplecza nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia prac.
 9. Ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i bhp obowiązujących na budowie,
 10. Stosowanie urządzeń i materiałów wolnych od środków szkodliwych,
 11. Prowadzenie współpracy wyłącznie z producentami mieszanek betonowych, żywic i innych materiałów o kontrolowanej, rzetelnej, jakości,
 12. Prowadzenie kontroli jakości materiałów i surowców na placu budowy aby zapobiec wbudowaniu produktów nie spełniających rzetelnych wymagań jakościowych,
 13. Dokonanie przedmiaru prac stosownie do przedłożonej dokumentacji i zgłoszenie uwag jeszcze przed rozpoczęciem prac,
 14. Zapewnienie pomiarów geodezyjnych na koszt i życzenie Zleceniodawcy oraz na potrzeby dokumentacji powykonawczej, jeżeli działania takie przewiduje kontrakt,
 15. Dokumentowanie bieżącego i prognozowanego postępu zaawansowania prac budowlanych. 
 16. Zapewnienie ciągłego wykonywania pracy zgodnie z wymogami technologicznymi danego typu posadzki.

B. Stosowanie technologii zapewniających:

 1. Osiąganie parametrów eksploatacyjnych posadzek obejmujących parametry przewidziane Dokumentacją Techniczną Kontraktu, takie między innymi jak:
  • Odporność na obciążenia,
  • Równość posadzki,
  • Minimalna grubość posadzki,
  • Minimalna grubość warstwy utwardzającej,
  • Ścieralność posadzki,
  • Wodoodporność posadzki,
  • Odporność na chemikalia,
  • Opór dyfuzyjny posadzki,
  • Szczelność posadzki,
  • Antyelektrostatyczność posadzki,
  • Inne przewidziane dokumentacją kontraktową.

C. Stosowanie przejrzystych procedur działania obejmujących zapewnienie:

 1. Jednolitych ubiorów roboczych i kasków z logo firmy pracownikom świadczącym usługi MD Projekt Posadzki Przemysłowe na terenie budowy,
 2. Jasnej i niezwłocznej informacji w przypadku odstępstw od przedmiotu umowy,
 3. Przyrzeczenie dotrzymania ceny w relacji do określonego w dokumentacji przedmiotu umowy,
 4. Kompletności prac od prac początkowych aż po zapewnienie końcowego efektu,
 5. Gwarancji jakości wykonanej posadzki na czas przewidzianego okresu

Wykonanie Polityki Jakości Przedsiębiorstwa MD Projekt Posadzki Przemysłowe sp. z o.o. powierza się Prezesowi Zarządu i Kierownictwu Firmy a także wszystkim Pracownikom i Współpracownikom Przedsiębiorstwa.