MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
NIP: 5782881269

ul. Grunwaldzka 2B
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Kodeks etyczny

A. Preambuła

MD PROJEKT Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o. przestrzega swoich zobowiązań wobec wszystkich interesariuszy, w tym klientów, pracowników, dostawców, konkurencji oraz całego społeczeństwa. Podstawową zasadą działania przedsiębiorstwa jest rzetelność, jak również zaufanie tych z którymi dokonujemy transakcji. Ochrona tych wartości ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w prowadzonej przez siebie działalności przestrzega najwyższych standardów etycznych oraz wymaga ich od innych. Przestrzeganie tych zasad jest systematycznie monitorowane.

B. Stosunki z klientami

 1. Firma działa uczciwie. Klienci są zawsze traktowani z należytym szacunkiem i uwzględnieniem ich potrzeb.
 2. Przedsiębiorstwo dokłada najwyższych starań aby świadczyć usługi wysokiej jakości, solidnie wykonane, dopasowane do potrzeb klientów
 3. Przedsiębiorstwo nie podaje niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych rozwiązań.
 4. Przedsiębiorstwo nie oferuje świadomie rozwiązań, które mogą szkodzić klientom i które mogą narazić ich reputację
 5. W działaniach promocyjnych i innych formach przekazu firma unika podawania nieprawdziwych, ukrytych lub przesadzonych informacji.
 6. Oferty przygotowane przez przedsiębiorstwo są sformułowane tak, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.
 7. Działania promocyjne przedsiębiorstwa pozostają w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. Nie mogą one także zachęcać do działań godzących w interes publiczny.
 8. Pracownicy przedsiębiorstwa nie dają klientom pieniędzy ani prezentów o znacznej wartości, które mogą być w zamyśle traktowane jako łapówki.
 9. Firma unika praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
 10. Firma utrzymuje w tajemnicy informacje uzyskane od klienta.

C. Relacje pracownicze i ze współpracownikami

C1. Zobowiązania firmy wobec pracowników i współpracowników

 1. Przedsiębiorstwo szanuje godność pracowników i współpracowników
 2. Przedsiębiorstwo szanuje czas wolny pracowników i współpracowników
 3. Przedsiębiorstwo zapewnia równe szanse zatrudnienia
 4. Firma zapewnia rzetelną ocenę pracy wszystkich pracowników i możliwość oceny współpracowników.
 5. Firma przyjmuje i awansuje pracowników biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
 6. Firma dąży do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz umów kooperacji oraz rzetelnie informuje pracowników i współpracowników o perspektywach zatrudnienia.
 7. Firma zapewnia czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie z wymaganymi standardami.
 8. Przedsiębiorstwo dokonuje oceny wkładu każdego z pracowników do rozwoju firmy na tej podstawie stosuje reguły polityki wynagradzania.
 9. Firma dąży do rozwoju zawodowego pracowników wszystkich szczebli.
 10. Firma informuje pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewnia skuteczną komunikację.
 11. Przedsiębiorstwo dąży do zbudowania klimatu życzliwej współpracy, stanowiącego pozytywną inspiracje dla wszystkich pracowników i współpracowników.

C2. Zobowiązania pracowników i współpracowników wobec firmy

 1. Pracownicy i współpracownicy dołożą wszelkich starań aby wykonać zadania w sposób rzetelny oraz odpowiedni z punktu widzenia ilości i jakości planowanych efektów
 2. Pracownicy i współpracownicy będą sobie wzajemnie pomagać i wspierać oraz pamiętać, że stanowią jedną drużynę.
 3. Pracownicy i współpracownicy będą lojalni wobec siebie, swoich przełożonych i przedsiębiorstwa.
 4. Pracownicy i współpracownicy będą unikać wszelkich form agresji słownej wobec innych pracowników lub przełożonych
 5. Pracownikowi i współpracownikowi nie wolno wykorzystać informacji uzyskanej podczas pracy do jakiegokolwiek innego celu niż ten, dla którego były udostępnione.
 6. Pracownikowi nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej.
 7. Udzielanie informacji o wewnętrznych rozwiązaniach stosowanych w przedsiębiorstwie jest zabronione, o ile nie zostały one zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
 8. Pracowników obowiązuje tajemnica służbowa, w tym dotycząca spraw finansowych.
 9. Pracownik i współpracownik musi ujawnić bezpośrednie interesy osobiste, a także członków ich rodzin, związane z działalnością przedsiębiorstwa. Wszelkie sytuacje mogące rodzić obawy o konflikt interesów są ujawniane kierownictwu firmy

D. Stosunki z podwykonawcami i dostawcami

 1. Stosunki pomiędzy firmą i podwykonawcami są oparte na wzajemnym zaufaniu.
 2. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową.
 3. Przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować niezręczne sytuacje i może być postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Przestrzegamy następujących reguł:
  • nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
  • prezenty pieniężne są nie do zaakceptowania,
  • rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,
  • należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.
 4. Wszystkie informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a dostawcą i podwykonawcą powinny być traktowane jako poufne.

E. Relacje z konkurencją

 1. Firma współzawodniczy z konkurentami aktywnie, lecz uczciwie.
 2. Firma nie będzie niszczyć reputacji konkurencji ani bezpośrednio, ani poprzez insynuacje.
 3. W kontaktach z konkurencją, pracownicy unikają dyskutowania o poufnych informacjach dotyczących firmy.
 4. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.

F. Relacje z władzami i lokalnymi społecznościami

 1. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności, oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy i współpracy.
 2. Przedsiębiorstwo bierze pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny.
 3. Firma będzie wspierać w miarę możliwości społeczność, w której działa.
 4. Firma będzie uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju oraz możliwym wpływie na lokalną społeczność
 5. Firma nie będzie świadomie łamać prawa podatkowego.

G. Dostosowywanie się i weryfikacja

 1. Ścisłe stosowanie się do klauzul kodeksu etycznego będzie warunkiem zatrudnienia w firmie.
 2. Celem firmy powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za nieetyczne.